top of page

WEONE STUDIO

LOCO- ITZY COVER

November 2021

Dancer: Lori, Susie, Jakie, Erica, Lena
Instructor: Weiwei
Photographer: Zhiyu Chen, Yichun Duan

PURE WATER-YOOJUNG LEE

September 2021

Dancer: Weiwei, Daiyu, Lynn, Janis, Dandan, Manman, Emily
Photographer: Zhiyu Chen, Yichun Duan
Director(Instructor): Weiwei Huang

ICE - 王一博 YIBO WANG COVER

September 2021

Dancer: Weiwei, Nana, Daiyu, Dandan, Wendy, Lena
Photographer: Zhiyu Chen, Yichun Duan
Director(Instructor): Weiwei Huang

PLAYING WITH FIRE - BLACKPINK

October 2021

Dancer: Ruby, Qinyi, Yichen, Xiaotong
Photographer: Zhiyu Chen, Yichun Duan
Director(Instructor): Weiwei Huang

bottom of page